Cennik

 

Lp.

Wyszczegól­nie­nie

Opła­ta w zł (brut­to)

 

1  Okre­sowe badanie tech­niczne:
1.1 moto­cykl, ciąg­nik rol­niczy

62,00

 

1.2 samochód osobowy, auto­bus przez­nac­zony do prze­wozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierow­cą, samochód ciężarowy i spec­jal­ny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

 

1.3 pojazd przys­tosowany do zasi­la­nia gazem (za badanie spec­jal­isty­czne)

63,00

 

1.4 motorow­er

50,00

 

1.5 pojazd wol­no­bieżny wchodzą­cy w skład kole­j­ki turysty­cznej

62,00

 

2 Ponowne sprawdze­nie mech­a­nizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierd­zono uster­ki w trak­cie badań tech­nicznych w zakre­sie:
2.1 skutecznoś­ci i równomier­noś­ci dzi­ała­nia hamul­ców

20,00

 

2.2 ustaw­ienia i natęże­nia świateł dro­gowych i świateł mija­nia

14,00

 

2.3 połączeń układu kierown­iczego oraz jałowego ruchu koła kierown­i­cy, luzów w zaw­iesze­niu

20,00

 

2.4 toksy­cznoś­ci spalin

14,00

 

2.5 poziomu hała­su

20,00

 

2.6 dzi­ała­nia amortyza­torów jed­nej osi

14,00

 

2.7 wszys­t­kich innych usterek łącznie

20,00

 

4 Dodatkowe badanie tech­niczne pojaz­du skierowanego przez organ kon­troli ruchu dro­gowego w razie uza­sad­nionego przy­puszczenia, że zagraża bez­pieczeńst­wu ruchu dro­gowego lub narusza wyma­gania ochrony środowiska:
4.1 określone uster­ki tech­niczne, warun­ki tech­niczne (osob­no za każde określone warun­ki tech­niczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

 

4.2 po wypad­ku, kolizji dro­gowej (za badanie spec­jal­isty­czne)

94,00

 

4.3 dane tech­niczne niez­godne ze stanem fak­ty­cznym

51,00

 

5 Dodatkowe badanie tech­niczne pojaz­du skierowanego przez starostę w razie uza­sad­nionego przy­puszczenia, że zagraża bez­pieczeńst­wu ruchu dro­gowego lub narusza wyma­gania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi pode­jrze­nie, że nie speł­nia określonych warunk­ów technicznych3)

20,00

 

5.2 po wypad­ku, kolizji dro­gowej (za badanie spec­jal­isty­czne)

94,00

 

6 Pozostałe dodatkowe bada­nia tech­niczne pojaz­du:
6.1 który ma być uży­wany jako tak­sówka osobowa lub bagażowa (za warun­ki dodatkowe)

42,00

 

6.2 który ma być uży­wany jako uprzy­wile­jowany (za warun­ki dodatkowe)

50,00

 

6.3 do nau­ki jazdy lub przeprowadza­nia egza­minu państ­wowego (za warun­ki dodatkowe)

48,00

 

6.4 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czer­w­ca 1997 r. — Pra­wo o ruchu dro­gowym

50,00

 

6.5 skierowany przez starostę lub na wniosek posi­adacza pojaz­du w celu iden­ty­fikacji lub ustal­e­nia danych pojaz­du niezbęd­nych do jego rejes­tracji

60,00

jeżeli z doku­men­tów wyma­ganych do jego rejes­tracji wyni­ka, że uczest­niczył on w wypad­ku dro­gowym, lub narusza wyma­gania ochrony środowiska

94,00

6.6 w którym w cza­sie bada­nia tech­nicznego stwierd­zono śla­dy uszkodzeń lub naruszenia ele­men­tów nośnych kon­strukcji pojaz­du, mogą­cych stwarzać zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa ruchu dro­gowego

94,00

 

6.7 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czer­w­ca 1997 r. — Pra­wo o ruchu dro­gowym

50,00

 

7 Sprawdze­nie speł­ni­a­nia dodatkowych warunk­ów tech­nicznych dla niek­tórych pojazdów oraz pozostałe czyn­noś­ci przeprowadzane w stac­jach kon­troli pojazdów:
7.1 praw­idłowoś­ci przys­tosowa­nia pojaz­du sil­nikowego do ciąg­nię­cia przyczepy1)

35,00

 

7.2 czy pojazd odpowia­da dodatkowym warunk­om tech­nicznym dla pojazdów przez­nac­zonych do wykony­wa­nia czyn­noś­ci na drodze4)

21,00

 

7.3 czy pojazd odpowia­da dodatkowym warunk­om tech­nicznym wyma­ganym dla auto­busu szkolnego4)

41,00

 

7.4 sporządze­nie opinii (na wniosek właś­ci­ciela pojaz­du) do wniosku o odstępst­wo od warunk­ów tech­nicznych

82,00

 

 

Objaśnienia:

1) W przy­pad­ku pojaz­du przed­staw­ionego do okre­sowego bada­nia tech­nicznego z adno­tacją w dowodzie rejes­tra­cyjnym o treś­ci: przys­tosowany do ciąg­nię­cia przy­czepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe bada­nia jak dla auto­busu.
3) W przy­pad­ku gdy opła­ta za badanie tech­niczne pojaz­du pow­stała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli była­by więk­sza od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opła­ta obow­iązu­je również przy okre­sowym bada­niu tech­nicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stac­je kon­troli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomi­arów i oce­ny praw­idłowoś­ci rozmieszczenia punk­tów bazowych nad­wozia samonośnego pojazdów samo­chodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespoła­mi i układa­mi bez­pieczeńst­wa jazdy.

Uwa­ga: Użyte w tekś­cie skró­ty oznacza­ją:

m.w. — masa włas­na pojaz­du,

d.m.c. — dopuszczal­na masa całkowi­ta pojaz­du.