Zaprasza­my do naszych Stacji Kon­troli Pojazdów w Gdyni przy ul. Opa­ta Hack­iego 10 B,w Rumi ul.Szkutników 1 i Redzie ul. Obwodowa 105.
Nasze stac­ja to nie tylko pro­fesjon­alne doradzt­wo i miła obsłu­ga, ale również wysok­iej klasy sprzęt i nowoczesne wyposaże­nie. Wykonu­je­my okre­sowe bada­nia tech­niczne pojazdów o masie do 3,5 t, w tym pojazdów zasi­lanych LPG oraz pojazdów sprowad­zonych z zagrani­cy. Nasi diag­noś­ci dokład­nie sprawdzą stan tech­niczny Państ­wa samo­chodu, m.in. zbada­ją amortyza­to­ry, sprawdzą kom­put­erowo geometrię kół czy układ hamul­cowy. W bada­niu tech­nicznym pojaz­du wyko­rzysty­wany jest nowoczes­ny sprzęt diag­nos­ty­czny renomowanej firmy oraz pro­fesjon­al­ny sprzęt do geometrii kół.